مخطط الموضوع

 • UKRAINE RESPONSE

  Wheat and Sky

  The Building a Better Response Ukraine Response is designed to support the humanitarian effort in Ukraine. On this page you will find Ukrainian and Polish translation versions of modules 1, 2, 3, and 5 of the Building a Better Response eLearning. Please use your web browser’s translation tool to view this page in Ukrainian or Polish.

  _____________________________________________________________________

  Програма «Building a Better Response Ukraine Response» покликана підтримати гуманітарні зусилля в Україні. На цій сторінці ви знайдете український та польський переклад модулів 1,2, 3, та 5 електронного курсу «Building a Better Response». Скористайтеся інструментом перекладу свого веб-браузера, щоб переглянути цю сторінку українською або польською мовою.

  _____________________________________________________________________

  Building a Better Response Ukraine Response ma na celu wsparcie działań humanitarnych na Ukrainie. Na tej stronie znajdziesz ukraińskie i polskie tłumaczenia modułów 1, 2, 3, i 5 szkolenia e-learningowego Building a Better Response. Aby wyświetlić tę stronę w języku ukraińskim lub polskim, skorzystaj z narzędzia do tłumaczenia w swojej przeglądarce internetowej.

  • Module 1: Foundations of Humanitarian Action

   Building a Better Response Module 1 eLearning unit provides foundational education on local relief structures and community-based organizations, non-governmental agencies (NGOs), the International Red Cross and Red Crescent Movement, UN agencies, and the humanitarian imperative and the humanitarian principles. 

   Overview of Module 1

   The humanitarian field is always evolving. Whether you are a seasoned humanitarian worker with years of experience or brand new to the field, your contribution to a response may depend on your knowledge of the current state of humanitarian action and the history of humanitarian response. Humanitarian actors on the ground need to make difficult decisions, often under time and resource constraints. Knowledge of the principles that are the foundation of humanitarian work can be an invaluable tool in meeting these challenges. This unit offers humanitarian workers a chance to increase their knowledge about these essential concepts.

   In this section we will discuss:

   • Actors in Disaster Response
   • The  Humanitarian Imperative and Humanitarian Principles
   • Humanitarian Reform

  • Module 2: The International Humanitarian Coordination System

   Each emergency response is unique, but when the scale of a disaster exceeds a government’s capacity or willingness to respond, humanitarian organizations exist to assist in the relief effort under the guiding principles of International Humanitarian Law (IHL). Due to the wide variety of humanitarian organizations, expertise, and relationships involved in any large emergency response, confusion and duplication of efforts cause real problems, and weaken response efforts. This unit is designed to address these challenges by equipping humanitarian workers with a common understanding of the international humanitarian coordination system that exists to make humanitarian response more efficient, predictable, and accountable.

   In this section we will discuss:

   • Coordination Of Aid Provision
   • The International Humanitarian Coordination System
   • Humanitarian System Wide Scale-Up Activation

  • Module 3: The Cluster Approach

   When a humanitarian response requires the coordination of multiple actors working in multiple sectors, a single coordination system can make the response more efficient. With decision making occurring at the local and international level, humanitarian actors face numerous collective responsibilities. This unit explores and explains how the cluster approach is employed to make humanitarian response more efficient and effective. 

   The learning objectives of this unit are:

   • Describe the key functions of the global clusters
   • Describe the key functions of country-level clusters
   • Explain how clusters are structured and managed
   • Outline the roles and lead agencies for each of the 11 clusters

  • Module 5: International Law and Humanitarian Standards

   International humanitarian response would be difficult without shared principles as the foundations of the actions of the humanitarian community. Though the humanitarian community may not share a common language, nationality, or experience, they adhere to a single code of conduct, professional standards, and international humanitarian law (IHL). This unit offers an overview of the standards, codes, and legal framework under which various actors responding to humanitarian crises operate in order to provide assistance to those in need. This unit also provides an overview of the regulatory framework and body of laws that govern the context within which humanitarian action may occur.

   In this section we will discuss:

   • international humanitarian and human rights law
   • professional norms and standards.